Detta är Ab Memera Oy:s register- och dataskyddsbeskrivning i enlighet med personuppgiftslagen (avsnitt 10 och 24 §) och EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Skapad den 25 maj 2018. Senast ändrad 28.5.2018.

1. Registerinnehavare

Ab Memera Oy (FO-nummer 0940873–1), Talldungen 2, 21660 NAGU, PARGAS

2. Den för registret ansvariga kontaktpersonen

Registerskötare Miikka Kaarto, miikka.kaarto (a) memera.fi

3. Registrets namn

Ab Memera Oy:s kundregister.

4. Rättslig grund och syftet med behandlingen av personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i enlighet med EU: s allmänna dataskyddsförordning har det berättigade intresset att kommunicera med kunderna.
Personlig information användas för att sköta de uppgifter som tilldelats oss av kunden.

5. Registrets innehåll

Information som lagras i registret är: personens namn, position, företag/organisation, kontaktuppgifter (telefonnummer, e-postadresser, adress), webbadresser, nätverks IP-adresser, information om tecknade tjänster och ändringar av dessa, faktureringsinformation, annan information för upprätthållande av kundrelationen och efterfrågade/beställda tjänster. Utöver det ovannämnda även allt som är relaterat till skötseln av kundrelationen och befullmäktigade uppgifter.

6. Regelrätta informationskällor

Den information som finns lagrad i registret erhålls bland annat av kunden genom meddelanden som skickas via webbformulär, e-post, telefon, avtal, kundmöten och andra situationer där kunden levererar sin information. Informationen från myndigheterna ingår också i dessa källor.

7. Regelrätt överlämning av information och överföring av information till områden utanför EU eller EES

Informationen lämnas inte ut till andra parter, förutom förfrågningar om information från myndigheter. Informationen kan publiceras till den del det har avtalats om med kunden.

8. Principer för skydd av registret

Noggrann hantering av registret säkerställs och information som behandlas av informationssystemen är tillräckligt skyddad. Då information i registret förvaras på Internet-servrar hanteras hårdvarans fysiska och digitala säkerhet korrekt. Registerskötaren säkerställer att lagrad information, serverbehörigheter och annan viktig information om säkerheten för personuppgifter behandlas konfidentiellt och endast av anställda till vars arbetsbeskrivning de tillhör.

9. Rätten till inspektion och rätten att kräva korrigering

Varje person i registret har rätt att kontrollera sina uppgifter och kräva att felaktiga uppgifter korrigeras eller ofullständig information kompletteras. Om en person vill kontrollera eller registrera korrigeringar, måste förfrågan skickas skriftligt till registerskötaren. Registerskötaren kan vid behov begära att sökanden bevisar sin identitet. Registerskötaren svarar inom den tidsfrist som fastställs i EU: s dataskyddsförordning (som standard inom en månad).

10.Övriga rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

En person i registret har rätt att begära att hans/hennes personuppgifter raderas ur registret (”rätt att glömmas”). De som är registrerade har också andra rättigheter enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning, såsom begränsning av personuppgifternas behandling i vissa situationer. Förfrågningar ska skickas skriftligen till registerskötaren. Registerskötaren kan vid behov begära att sökanden bevisar sin identitet. Registerskötaren svarar inom den tidsfrist som fastställs i EU: s dataskyddsförordning (vanligen inom en månad).
Om det inte finns något behov av personlig databehandling kommer vi att radera informationen på begäran. Verksamheten styrs dock och regleras av lagstiftningen om bokföring och disponentverksamhet.

 

"Ingen vet allt,
men vi reder ut det ni behöver veta!